Barion Pixel

Jelen szabályzat célja, annak meghatározása, hogy a Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 18. 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-374005, adószám: 28790295-2-41, továbbiakban: Kibocsátó) által kibocsátott „MUNCH Money” ajándékutalvány milyen módon kerülhet kibocsátásra és felhasználásra a https://munch.hu/ domain név alatt üzemeltetett Webáruházban, valamint a további Elfogadóhelyeken.

 

Fogalmak

Ajándékutalvány: A Kibocsátó által előállított, nem névre szóló, egyedi azonosító jelekkel ellátott nyomdai vagy elektronikus úton előállított okirat, amelynek mindenkori birtokosa az Érvényességi Időn belül, a Kibocsátási Érték erejéig jogosult az Elfogadóhelyeken forgalmazott termékek vételárát kiegyenlíteni.

Kibocsátó: Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 18. 3. em., cégjegyzékszám: 01-09-374005, adószám: 28790295-2-41)

Elfogadóhely: A Kibocsátóval szerződéses viszonyban álló szolgálató, melynek szolgáltatása igénybevétele során az Ajándékutalványa beváltható.

Vevő: az Ajándékutalványt megvásárló, birtokló, illetve felhasználó természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli egyéb jogalany.

Érvényességi Idő: Az Ajándékutalványon dátumszerűen, vagy egyéb egyértelműen meghatározott módon feltüntetett időtartam, amelyen belül az ajándékutalvány felhasználható.

Kibocsátási érték: Az az összeghatár, amilyen értékben az Ajándékutalvány felhasználásával a Webáruházban termékek vásárolhatók.

Kuponkód: az Ajándékutalványon szereplő egyedi azonosító kód, amely megadásával váltható be az Ajándékutalvány a vásárlás során a Webáruházban, mobilalkalmazásban vagy egyéb Elfogadóhelyen. 

Az Ajándékutalvány kibocsátása

 1. Az Ajándékutalvány egy nem névre szóló okirat, amely nyomdai úton vagy elektronikus úton kerül előállításra. Az Ajándékutalvány nem minősül pénznek, illetve értékpapírnak.
 2. Vevő az Ajándékutalványt a Webáruházban, mobilalkalmazásban vagy a különböző Elfogadóhelyeken vásárolhatja meg.
 3. Az Ajándékutalvány tartalmi elemei:
  1. Az ajándékutalvány megnevezése („MUNCH Money” vagy “Munch Bérlet”)
  2. A Kibocsátó adatai (cégnév, székhely, adószám)
  3. Az Ajándékutalvány kibocsátási értéke, amely Forintban kerül meghatározásra
  4. A Kuponkód
  5. Érvényességi idő
  6. Az Elfogadóhelyek megjelölése
 4. Az Ajándékutalványt a Kibocsátó az általa meghatározott mennyiségben jogosult kibocsátani. A Kibocsátó jogában áll, hogy bármikor, előzetes tájékoztatás nélkül egyoldalúan döntsön arról, hogy az Ajándékutalványok értékesítését felfüggeszti vagy megszünteti.
 5. A Kibocsátó a birtokában lévő, még nem értékesített Ajándékutalványokat bármikor megsemmisítheti.
 6. Az Ajándékutalvány hamisítása bűncselekmény.
 7. Kibocsátó az utalványt különböző címletekben bocsájtja ki. Az Ajándékutalványon feltüntetett Kibocsátási összeg tartalmazza az ÁFÁ-t.
 8. Az Ajándékutalvány vételára megegyezik az Ajándékutalvány Kibocsátási értékével.
 9. Az Ajándékutalvány elvesztése, megsemmisülése csereutalvány igénylésére, illetve a vételár visszakövetelésére nem jogosít. Az Ajándékutalványról szóló számla nem helyettesíti az Ajándékutalványt.
 10. Az Ajándékutalvány visszaváltására nem kerülhet sor.
 11. Kizárólag az az Ajándékutalvány érvényes, amely a kibocsátáskor a Kibocsátó által érvényesítésre került, vagyis azon feltüntetésre került a Kibocsátó általi kibocsátást bizonyító jelzés, valamint feltüntetésre került az Érvényességi időre vonatkozó adat.
 12. Az ajándékutalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a vevő az ajándékutalvány kibocsátására vonatkozó, a mindenkor hatályos szabályzatot magára nézve kötelezően elfogadja.

 

Az ajándékutalvány felhasználása, beváltása

 1. Az Ajándékutalvány kizárólag a Webáruházban, valamint az Elfogadóhelyeken használható fel az Ajándékutalványon található Kuponkód érvényesítésével, kizárólag az ott forgalmazott termékek vételárának kiegyenlítésére. Az Ajándékutalvány pénzre nem váltható át, az Ajándékutalványból pénz nem adható vissza.
 2. Az Ajándékutalvány Érvényességi ideje az egyedi akcióhoz tartozó leírásban található, amely a kiállítástól/megvásárlásától keről számításra. Az Érvényességi idő utolsó napja az Ajándékutalványon feltüntetésre kerül.
 3. Az Ajándékutalvány nem személyhez kötött, az szabadon átruházható. Az Ajándékutalványt birtokló személy tekintendő az Ajándékutalvány tulajdonosának.
 4. Az Ajándékutalvány tulajdonosa az Ajándékutalvány Érvényességi idején belül jogosult az Ajándékutalvány Kibocsátási értékén termékeket vásárolni az Ajándékutalvány beváltásával.
 5. Az Ajándékutalvány beváltása az alábbiak szerint történhet: Webáruházban vagy mobilaplikáción történő vásárlás esetén a megadott felületen a Kupónkód megadásával.
 6. Az Ajándékutalvány felhasználása azzal valósul meg, hogy a vásárlási utalványt a Vevő a Weboldalon vagy mobilaplikáción termékre váltja.
 7. A vásárlási folyamat során a fizetendő végösszegből levonásra kerül az Ajándékutalványon lévő kibocsátási érték, vagy annak egy része a végösszeg alapján. A Vevőnek lehetősége van az Ajándékutalvány több részletben való beváltására, azaz amennyiben a teljes Kibocsátási érték nem kerül felhasználásra, úgy a fennmaradó összeg a későbbiekben is felhasználható marad.
 8. Amennyiben az Ajándékutalványon meglévő összeg nem fedezi a vásárolt termék végösszegét, úgy a hátralékot pénzbelileg szükséges megtéríteni.
 9. A Webáruházban, vagy Elfogadóhelyen való vásárlási folyamat során egy alkalommal, több Ajándékutalvány beváltására is van lehetőség.
 10. Az Ajándékutalványok Érvényességi ideje az Ajándékutalványon feltüntetett időtartam. Amennyiben az Ajándékutalványon feltüntetett időtartam lejár, úgy az Ajándékutalvány felhasználásának lehetősége megszűnik, az Ajándékutalvány érvénytelenné válik. Az Ajándékutalvány érvényességi idejének meghosszabbítására nincsen lehetőség.
 11. Az Ajándékutalvány nem személyhez kötött, az bárkire szabadon átruházható, bárki által szabadon felhasználható. Jelen pontban foglalt rendelkezésből fakadóan Kibocsátó semmilyen tekintetben nem vállal felelősséget azzal összefüggésben, ha az Ajándékutalványt nem az arra jogosult személy használja fel. Kibocsátó ezzel összefüggésben nem köteles vizsgálni, ha az Ajándékutalványt beváltó személyt ténylegesen jogosult-e az Ajándékutalvány beváltásából fakadó kedvezmény érvényesítésére.
 12. Az Ajándékutalvány tulajdonosa köteles bizalmasan kezelni a beváltáshoz szükséges Kuponkódot. Kibocsátó teljeskörűen kizárja felelősségét, valamint kizárja bárminemű kompenzáció, illetve kártérítés fizetését, valamint új Ajándékutalvány rendelkezésre bocsátását abban az esetben, ha nem az Ajándékutalvány tulajdonosától független harmadik személy váltja be a Kuponkódot.

Vegyes rendelkezések

 1. Az Ajándékutalvány megvásárlásával, illetve bármely módon történő megszerzésével a Vevő magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen szabályzat rendelkezéseit.
 2. Amennyiben a jelen szabályzat eltérő rendelkezést nem tartalmaz, az Ajándékutalvány megvásárlására irányuló adásvételi jogviszonyra, illetve az Ajándékutalvány beváltásával érintett adásvételi jogviszonyra a Webáruház Általános Szerződési Feltételeinek, valamint kapcsolódó szabályzatainak rendelkezései az irányadók.
 3. Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzat rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítsa, ez azonban nem érintheti a szabályzat módosítását megelőzően megvásárolt Ajándékutalványok érvényességi idejét, illetve felhasználásuk vonatkozásában a Vevőt megillető alapvető jogosultságokat.
 4. Jelen szabályzat 2022.12.13 napjától a visszavonásáig érvényes.

 

2022.12.13

Munch Europe Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság